ഇനിയുമുണ്ട് ഒതയമംഗലം പെരുമകള്‍ 

 
നജീബ് ‍ചേന്ദമംഗല്ലൂര്‍
Unable to connect to mysql server: localhost