എഴുത്ത്
Shazar AM chennamangallur
 ഒരു രോഗി മരണം വായിക്കുന്നു 

കെ ടി നജീബ്
Unable to connect to mysql server: localhost