എഴുത്ത്
 
 ചുടു നിണമണിഞ്ഞ ഗാസ

ഗഫൂര്‍ നാഗേരി - ദോഹ
Unable to connect to mysql server: localhost