എഴുത്ത്
Sidheque VK chennamangallur
 പാട്ട് കച്ചേരിയും പിന്നെ മൂച്ചിപ്പിരാന്തും

ഗഫൂര്‍ നാഗേരി - ദോഹ
Unable to connect to mysql server: localhost