ഒരു ചീനിയെ ചുറ്റുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍  

ഹാഷിം കെ ടി‍
Unable to connect to mysql server: localhost