എഴുത്ത്
Kabeer TP chennamangallur
 തേക്കുമ്പാലി; നാടിന്റെ നന്മ മരം

കബീര്‍ പാലിയില്‍
Unable to connect to mysql server: localhost