എഴുത്ത്
Abdu Raheem chennamangallur
 യാ ഷേരെ മലബാര്‍

എഴുത്ത് , ശേഖരണം : അബ്ദുറഹീം

ചിത്രങ്ങള്‍ : ജുനൈസ് സുലൈമാന്‍
Unable to connect to mysql server: localhost