എഴുത്ത്
Shameel TK chennamangallur
 എടക്കണ്ടി അബ്ദുല്ല ഹാജി;
ചേന്ദമംഗല്ലൂരിന്റെ 'ഫുകുവോക്ക' 


പി.ടി. കുഞ്ഞാലി
Unable to connect to mysql server: localhost