എഴുത്ത്
Shameel TK chennamangallur
 ഞാന്‍ നായരായത് ഇങ്ങനെ 

പി.ടി. കുഞ്ഞാലി
Unable to connect to mysql server: localhost