എഴുത്ത്
Sidheque VK chennamangallur
 ജീവിച്ചു തീരും മുമ്പേ പറന്നു പോയ സുഹൃത്ത്

ഒ. ഉമറുല്‍ ഫാറൂഖ്
Unable to connect to mysql server: localhost